Học từ vựng theo chủ đề: SỨC KHỎE

Để bắt đầu 1 ngôn ngữ, chúng ta thường bắt đầu với những từ đơn lẻ. Và để thông thạo...

Xem chi tiết